Všeobecné obchodní podmínky

k prodeji zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese: www.about-kids.cz společnosti ABOUT KIDS, s.r.o., IČO: 097 91 591 se sídlem Rosice, Janáčkova 1508, PSČ  665 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 120938 (dále jen „prodávající“). 

 

Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky prodávající upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávající. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.about-kids.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „internetová stránka obchodu“).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující, který má v úmyslu nakoupit zboží od prodávající, je osobou, která při objednávání zboží jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, čímž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za účinnosti předchozího znění.

 

Uživatelský účet  

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na internetové stránce obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to internetová stránka  obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Kupující je povinen při registraci na internetové stránce obchodu a při objednávání zboží uvádět všechny údaje pravdivě a zavazuje se tyto údaje při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Prodávající uvedené údaje kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží má za pravdivé.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Pokud kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, anebo pokud poruší své povinnosti z kupní smlouvy, je prodávající oprávněna zrušit uživatelský účet kupujícího.

 

Uzavření kupní smlouvy

 1. Nabídka zboží na internetové stránce obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen kupní smlouvu uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu. 
 2. Internetová stránka obchodu obsahuje označení zboží a popis jeho hlavních vlastností, a to včetně uvedení ceny každého zboží. Ceny jsou uvedeny v korunách českých včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, vyjma nákladů na dodání zboží kupujícímu; údaje jsou platné po dobu jejich zobrazování na webovém rozhraní.
 3. Internetová stránka obchodu podává informace o nákladech týkajících se dodání zboží a platí pro doručování na území České republiky a dále na doručování na území Slovenské republiky.
 4. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je objednání zboží tak, že pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, kde uvede údaje o objednávaném zboží, které vloží do elektronického nákupního košíku, dále o zvoleném způsobu platby kupní ceny a o zvoleném doručení objednaného zboží. Objednávku odešle kupující prodávající přes tlačítko „Potvrdit objednávku“. Prodávající neprodleně po doručení objednávky toto doručení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou kupující uvedl v objednávce.
 5. Kupní smlouva mezi prodávající a kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací) v rámci e-shopu za podmínky řádně vyplněné objednávky, potvrzené a doručené kupující a následně potvrzené prodávající kupujícímu na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

 

Dodání zboží, doprava

  1. Vyskladnění zboží následuje v termínu 2 až 4 pracovních dnů od momentu obdržení a potvrzení objednávky a zaplacení ceny za zboží. Dodávka zboží je realizována v pořadí podle přicházejících objednávek, do vyčerpání zásob. Dodávka zboží je omezena pro území České republiky a Slovenské republiky. 
  2. Cena nákladů na doručení zboží se připočítává k ceně objednaného zboží.
  3. Zboží je možné zaslat prostřednictvím Zásilkovny a DPD po předchozím převodu částky na účet prodávající.
  4. Odeslání zboží na území Slovenské republiky je možné pouze po platbě předem, prostřednictvím Zásilkovny a SK kurýra.
  5.  Cena dopravy:
   1. na území České republiky:
    1. odběrové místo Zásilkovna – 70 Kč
    2. odběrové místo na adresu prostřednictvím DPD – 95 Kčna území
   2. Slovenské republiky:
    1. odběrové místo Zásilkovna – 95 Kč
    2. odběrové místo na adresu prostřednictvím SK kurýra – 140 Kč
  6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  7. V případě, že z důvodů na straně kupujícího bude nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, či s jiným způsobem doručení.
  8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci s tím, že je-li obal zboží porušen a zjevně bude nasvědčovat neoprávněné vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

Platební podmínky

 1. Kupující má následující možnosti zaplatit cenu zboží uvedenou na internetové stránce obchodu a náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávající:
  1. platbou kartou on-line
  2. platnou převodem na účet
   1. platby v CZK na účet: 296268224/0300
   2. platby v EUR na účet: 296268224/0300
    IBAN: CZ6103000000000296268224
    BIC: CEKOCZPP
    Platby v EUR přijímáme pouze pro objednávky provedené v EUR! Platba v EUR za objednávku zadanou v e-shopu v CZK bude ponížena o poplatek a vrácena!
 2. Kupující je povinen společně s kupní cenou zaplatit prodávající také náklady spojené s dodáním zboží ve sjednané výši.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije
 4. Kupní cena zboží je splatná do 4 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy a kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávající. Neuhradí-li kupující kupní cenu zboží a cenu nákladů na dodání zboží do 4 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva k 5. kalendářnímu dni od uzavření kupní smlouvy zaniká
 5. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a ceny nákladů na doručení zboží. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku
 6. Vyžadují-li tak právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že podle § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupující nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Nejde-li o případ podle § 1837 občanského zákoníku, má kupující podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do třiceti (30) dnů od převzetí zboží. Pokud je předmětem kupní smlouvy více druhů zboží nebo se jedná o dodávku několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytnutý prodávající, který je přílohou těchto obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat také do sídla prodávající či na adresu elektronické pošty prodávající info@about-kids.cz.
 3. V případě platného odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit zboží prodávající do čtrnácti (30) dnů od odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávající, a to i v případě, kdy zboží nelze pro svou povahu vrátit obvyklou poštovní cestou. Prodávající je pak povinna vrátit peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijala. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím není prodávající povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
 4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si spolu  ujednali, a není-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, že zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Toto ujednání se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávající na adrese jejího sídla. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávající na adrese jejího sídla. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

Reklamační řád

 1. Ustanovení tohoto článku se vztahuje výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy použito výrazu spotřebitel, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávající, souhlasí kupující s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Nároky kupujícího z vad zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží může kupující – spotřebitel uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:
  1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  2. bezplatné odstranění vady opravou;
  3. přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od kupní smlouvy.
 3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
 4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, zda jde o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady, anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 
 5. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci) u prodávající bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Reklamaci je možné uplatnit zasláním zboží a vyplněného Reklamačního listu na adresu kupující. Reklamační list je ke stažení zde.
 6. Reklamované zboží zaslané zpět na dobírku nebo na jinou adresu nebude přijato. Poštovné ani další případné náklady spojené s dodáním reklamovaného zboží zpět prodávající se spotřebiteli nevrací. Kupující je povinen prokázat nákup zboží dokladem o koupi.  Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávající. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní. 
 7. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího řádného uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodne písemně na delší lhůtě. O reklamaci a jejím vyřízení vydá prodávající kupujícímu – spotřebitel písemné potvrzení, kde bude uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsobe vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, datum a způsob vyřízení reklamace.  
 8. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností zboží. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. 
 9. Prodávající není povinen reklamaci vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím zboží o vadě zboží věděl, nebo ji sám způsobil.  Stručný průvodce o postupu při reklamaci je ke stažení Vrácení a reklamace. 

 

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávající, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávající také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět pravdivé a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávající o jejich změně a potvrzuje, že osobní údaje jsou přesné a že byl poučen,  že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a zpracovatelů plateb nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaně.
 4. Kupující je oprávněn v případě pochybností o zpracování jeho osobních údajů, že jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, či může žádat prodávající, aby zajistila či jeho zpracovatel odstranění takto vzniklého stavu.
 5. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
 6. Zasílání obchodních sdělení a ukládání – cookie – viz. Privacy Policy
 7. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami či prodávající na elektronickou adresu kupujícího a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 8. Kupující souhlasí s ukládáním na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávající z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Strany sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Doručení a platba

 

Česká republika

Možnosti a cena doručení zboží

 1. Zásilkovna: 70 Kč
 2. Kurýr: 95 Kč

Možnosti platby

 1. Platba kartou on-line 
 2. Platba převodem na účet

platby v CZK, na účet číslo: 296268224/0300

Jako variabilní symbol, prosíme, uveď číslo své objednávky.

Odeslání zboží je možné pouze po platbě předem.

 

Slovenská republika

Možnosti a cena doručení zboží

 1. Zásilkovna: 94 Kč
 2. Kurýr: 140 Kč

Odeslání zboží je možné pouze po platbě předem.
Jako variabilní symbol, prosíme, uveď číslo své objednávky.

Možnosti platby

 1. Platba kartou on-line 
 2. Platba převodem na účet

platby v EUR na účet číslo: 296268224/0300
IBAN: CZ6103000000000296268224
BIC: CEKOCZPP    

Jako variabilní symbol, prosíme, uveď číslo své objednávky.

 

UPOZORNĚNÍ! 

Platby v EUR přijímáme pouze pro objednávky zadané v e-shopu v EUR!
Platba v EUR za objednávku zadanou v e-shopu v CZK bude ponížena o poplatek a vrácena!

Hlídám to za Vás! Budeme Vás informovat, až bude produkt v požadované velikosti na skladě. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.

No fields found, please go to settings & save/reset fields